Regulamin

§1 Definicje

 1. Organizator - firma OH! Studio spółka cywilna Aleksandra Tulibacka, Hubert Tulibacki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1, NIP: 5542965653, REGON: 380207347.
 2. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze edukacyjnym, w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
 3. Strona – strona internetowa GrafConf znajdująca się pod adresem https://grafconf.pl.
 4. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Konferencji, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
 5. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na Stronie dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Konferencję.
 6. Otrzymujący Bilet – osoba, której Kupujący przekazuje Bilet.
 7. Voucher – elektroniczny kod, który może zostać wymieniony na Bilet.
 8. Uczestnik – osoba będąca w posiadaniu Biletu na Konferencję.

§2 Zakup biletu

 1. Zakup biletu na Konferencję możliwy jest jedynie z wykorzystaniem systemu informatycznego znajdującego się na Stronie.
 2. Bilety na konferencję sprzedawane są w trzech pulach:
  1. Pula Early Birds, to pierwsza pula biletów, w której bilety dostępne są do 16 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
  2. Pula Regular, to druga pula biletów, w której bilety dostępne od zakończenia sprzedaży biletów Early Birds do 11 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
  3. Pula Lazy Bird, to trzecia pula biletów, w której bilety dostępne od zakończenia sprzedaży biletów Regular do 7 września lub do wyczerpania zapasów.
  Zakup biletów z każdej z pul uprawnia do udziału w konferencji w takiej samej formie. W tym samym czasie dostępne są tylko bilety z jednej puli - nie ma możliwości wyboru biletów z innej puli podczas dokonywania zakupów.
 3. W celu dokonania zakupu biletu konieczne jest przejście następujących kroków zakupowych:
  1. Wybór ilości oraz rodzaju biletu.
  2. Logowanie lub rejestracja na Stronie.
  3. Podsumowanie zamówienia i ewentualne podanie danych do faktury.
  4. Płatność.
 4. Założenie konta w serwisie jest konieczne w celu zakupu Biletu. Podczas zakładania konta należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, adres email i hasło. Warunkiem koniecznym rejestracji jest także akceptacja niniejszego regulaminu.
 5. W formularzu zamówienia należy podać aktualne i zgodne z prawdą dane osobowe Kupującego, który stanowić będzie stronę zawieranej umowy.
 6. W celu zakupu biletu niezbędne jest także zaakceptowanie Regulaminu Konferencji. W przypadku zakupu biletu dla kogoś innego, Kupujący zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Uczestników o treści Regulaminu Konferencji.
 7. Zakupiony Bilet zostanie przesłany Kupującemu drogą mailową oraz udostępniony do pobrania poprzez Stronę w sposób automatyczny, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności.
 8. Jeśli Kupujący zaznaczył pole „Kupuję jako Firma” i uzupełnił wszystkie wymagane dane (NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto), faktura zostanie wystawiona automatycznie, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności i będzie dostępna do pobrania w panelu użytkownika. Po dokonaniu zamówienia jako osobna prywatna — zgodnie z obowiązującymi przepisami — nie będzie możliwości wystawienia do niego faktury. W przypadku ewentualnych błędów prosimy o kontakt na konferencja@grafconf.pl.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań. Szczegółową politykę przetwarzania danych osobowych płatników PayPro znajdziesz na tej stronie.
 10. Bilet na Konferencję jest dokumentem w formie elektronicznej.

§3 Przekazywanie biletów

 1. Kupujący ma możliwość przekazania (odpłatne lub nieodpłatnie) biletu na Konferencję dowolnej osobie.
 2. Przekazanie Biletu odbywa się z poziomu panelu użytkownika w następujący sposób:
  1. Założenie konta na Stronie przez Otrzymującego Bilet (krok można pominąć, jeśli Otrzymujący Bilet posiada już konto na Stronie).
  2. Kliknięcie w przycisk „przekaż” przez Kupującego przy wybranym przez siebie bilecie.
  3. Podanie adresu email przypisanego do konta zarejestrowanego na Stronie, na które ma być przekazany Bilet.
  4. Zatwierdzeniu przekazania poprzez kliknięcie w przycisk „przekaż bilet”.
 3. Przekazanie Biletu jest czynnością nieodwracalną. Jedyną możliwością na odzyskanie biletu jest ponowne przekazanie go Kupującemu przez Otrzymującego Bilet.
 4. Przekazanie Biletu nie wpływa na wystawioną wcześniej fakturę. Przekazywany jest jedynie Bilet, faktura na pełną kwotę pozostaje zawsze na koncie Kupującego. Nie ma możliwości przekazania faktury wraz z Biletem.
 5. Przekazywanie biletów ma służyć zarówno rozdysponowaniu biletów w ramach swojej firmy czy organizacji, jak i odsprzedaży.

§4 Zwroty, reklamacje i odwołanie Konferencji

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wniosek o zwrot powinien zostać złożony drogą mailową na adres email konferencja@grafconf.pl, albo w formie pisemnej na adres podany w §1 pkt 1. Wniosek powinien zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny), numer zamówienia. Rozpatrzenie zwrotu nastąpi w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, a informacja zostanie wysłana na adres podany we wniosku.
 3. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwróci Kupującemu pełną kwotę, za którą zakupił Bilet lub Bilety i wystawi adekwatną do tej czynności fakturę korygującą.
 4. Kupujący ma prawo do reklamacji usług świadczonych przez Organizatora w ramach Konferencji. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres email konferencja@grafconf.pl, albo w formie pisemnej na adres podany w §1 pkt 1. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny), numer zamówienia oraz opis reklamowanej usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a informacja zostanie wysłana na adres podany we wniosku reklamacyjnym.

§5 Vouchery

 1. Voucher uprawnia jego posiadacza do wymiany go na Bilet.
 2. Jeden Voucher można wymienić na jeden Bilet na konferencję.
 3. Voucher nie jest Biletem i nie można - na jego podstawie - zarejestrować się na Konferencję. Należy go najpierw wymienić na Bilet.
 4. Wymiany Vouchera na Bilet można dokonać na stronie Odbierz Bilet.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi ani odsprzedaży.

§6 Udział w Konferencji

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki znajdującego się pod tym adresem i przestrzegania go.
 2. Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w niej niezbędne jest posiadanie i okazanie przy rejestracji Biletu.
 3. W celu weryfikacji Biletu konieczne jest jego okazanie w formie papierowej lub elektronicznej. Bilet zawierający nieczytelny kod QR jest nieważny.
 4. Podczas sprawdzania biletu przy stanowisku rejestracji musi każdorazowo znajdować się osoba, której nazwisko widnieje na bilecie. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego jego tożsamość.
 5. Podczas konferencji organizowane są także wydarzenia towarzyszące, w tym warsztaty. Udział w nich jest bezpłatny dla posiadaczy Biletu.
 6. W celu udziału w Warsztatach i Konsultacjach konieczne jest wcześniejsze zapisanie się. Forma zapisów zostanie ogłoszona na stronie Organizatora.

§7 Wideo i foto rejestracja Konferencji

 1. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 2. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 3. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 3 dni przed Konferencją poprzez adres email konferencja@grafconf.pl.

§8 Dane osobowe

 1. W celu realizacji umowy i poprawnego działania systemu Organizator, będący w tym wypadku także Administratorem danych osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Na potrzeby rejestracji: imię, nazwisko, adres email, adres IP.
  2. Na potrzeby zakupu biletów i obsługi posprzedażowej: imię, nazwisko i adres email, adres IP, numer telefonu.
  3. Na potrzeby wystawienia faktury: NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto.
  4. Na potrzeby reklamacji: imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dla punktów:
  1. §7 pkt 1.a — konieczne w celu rejestracji Kupującego na Stronie,
  2. §7 pkt 1.b — konieczne w celu zakupu Biletu (przekazanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe),
  3. §7 pkt 1.c — konieczne w celu wystawienia faktury VAT,
  4. §7 pkt 1.d — konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 3. Przekazywane dane osobowe, w tym w szczególności imię oraz adres email, będą przetwarzane w celu przesyłania spersonalizowanych informacji Uczestnikowi Konferencji — do przekazywania biletów, faktur, informacji systemowych (w tym potwierdzeń zakupu biletów) oraz w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe Kupującego (imię i nazwisko) zostaną zamieszczone na Bilecie i będą dostępne dla współpracowników Organizatora w trakcie konferencji w celu przeprowadzenia rejestracji i weryfikacji Biletów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz dopełnienia wymagań podatkowych.
 6. Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.
 7. Podczas Konferencji inne podmioty – w tym między innymi sponsorzy czy osoby prowadzące warsztaty lub konsultacje, mogą zbierać dane osobowe. Przekazywanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie, loterii czy innej akcji promocyjnej.
 8. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby działania Strony i newslettera znajdziesz w Polityce Prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd.

Zapisz się do naszego newslettera

i otrzymuj konferencyjne informacje w pierwszej kolejności