Regulamin

§1 Definicje

 1. Organizator - firma OH! Studio spółka cywilna Aleksandra Tulibacka, Hubert Tulibacki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1, NIP: 5542965653, REGON: 380207347.
 2. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym, w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
 3. Strona – strona internetowa GrafConf znajdująca się pod adresem https://grafconf.pl.
 4. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Konferencji, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
 5. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na Stronie dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Konferencję.
 6. Otrzymujący Bilet – osoba, której Kupujący przekazuje Bilet.
 7. Uczestnik – osoba będąca w posiadaniu Biletu na Konferencję.

§2 Zakup biletu

 1. Zakup biletu na Konferencję możliwy jest jedynie z wykorzystaniem systemu informatycznego znajdującego się na Stronie.
 2. W celu dokonania zakupu biletu konieczne jest przejście następujących kroków zakupowych:
  1. Wybór ilości oraz rodzaju biletu.
  2. Logowanie lub rejestracja na Stronie.
  3. Podsumowanie zamówienia i ewentualne podanie danych do faktury.
  4. Płatność.
 3. Założenie konta w serwisie jest konieczne w celu zakupu Biletu. Podczas zakładania konta należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, adres email i hasło. Warunkiem koniecznym rejestracji jest także akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. W formularzu zamówienia należy podać aktualne i zgodne z prawdą dane osobowe Kupującego, który stanowić będzie stronę podpisywanej umowy.
 5. W celu zakupu biletu niezbędne jest także zaakceptowanie Regulaminu Konferencji. W przypadku zakupu biletu dla kogoś innego, Kupujący zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Uczestników o treści Regulaminu Konferencji.
 6. Zakupiony Bilet zostanie przesłany Kupującemu drogą mailową oraz udostępniony do pobrania poprzez Stronę w sposób automatyczny, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności.
 7. Jeśli Kupujący zaznaczył pole „Kupuję jako Firma” i uzupełnił wszystkie wymagane dane (NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto), faktura zostanie wystawiona automatycznie, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności i będzie dostępna do pobrania w panelu użytkownika. Po dokonaniu zamówienia jako osobna prywatna — zgodnie z obowiązującymi przepisami — nie będzie możliwości wystawienia do niego faktury. W przypadku ewentualnych błędów prosimy o kontakt na konferencja@grafconf.pl.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Andersa 3/17 piętro, 61-894 Poznań.
 9. Bilet na Konferencję jest dokumentem w formie elektronicznej.
 10. Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§3 Przekazywanie biletów

 1. Kupujący ma możliwość przekazania (odpłatne lub nieodpłatnie) biletu na Konferencję dowolnej osobie.
 2. Przekazanie Biletu odbywa się z poziomu panelu użytkownika w następujący sposób:
  1. Założenie konta na Stronie przez Otrzymującego Bilet (krok można pominąć, jeśli Otrzymujący Bilet posiada już konto na Stronie).
  2. Kliknięcie w przycisk „przekaż” przez Kupującego przy wybranym przez siebie bilecie.
  3. Podanie adresu email przypisanego do konta zarejestrowanego na Stronie, na które ma być przekazany Bilet.
  4. Zatwierdzeniu przekazania poprzez kliknięcie w przycisk „przekaż bilet”.
 3. Przekazanie Biletu jest czynnością nieodwracalną. Jedyną możliwością na odzyskanie biletu jest ponowne przekazanie go Kupującemu przez Otrzymującego Bilet.
 4. Przekazanie Biletu nie wpływa na wystawioną wcześniej fakturę. Przekazywany jest jedynie Bilet, faktura na pełną kwotę pozostaje zawsze na koncie Kupującego. Nie ma możliwości przekazania faktury wraz z Biletem.
 5. Przekazywanie biletów ma służyć zarówno rozdysponowaniu biletów w ramach swojej firmy czy organizacji, jak i odsprzedaży.

§4 Zwroty, reklamacje i odwołanie Konferencji

 1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego Biletu, Kupujący może go jednak przekazać.
 2. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwróci Kupującemu pełną kwotę, za którą zakupił Bilet lub Bilety i wystawi adekwatną do tej czynności fakturę korygującą.
 3. Kupujący ma prawo do reklamacji usług świadczonych przez Organizatora w ramach Konferencji. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres email konferencja@grafconf.pl, albo w formie pisemnej na adres podany w §1 pkt 1. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny), numer zamówienia oraz opis reklamowanej usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, a informacja zostanie wysłana na adres podany we wniosku reklamacyjnym.

§5 Dane osobowe

 1. W celu realizacji umowy i poprawnego działania systemu Organizator, będący w tym wypadku także Administratorem danych osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Na potrzeby rejestracji: imię, nazwisko, adres email, adres IP.
  2. Na potrzeby zakupu biletów i obsługi posprzedażowej: imię, nazwisko i adres email, adres IP, numer telefonu.
  3. Na potrzeby wystawienia faktury: NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto.
  4. Na potrzeby reklamacji: imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dla punktów:
  1. §5 pkt 1.a — konieczne w celu rejestracji Kupującego na Stronie,
  2. §5 pkt 1.b — konieczne w celu zakupu Biletu (przekazanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe),
  3. §5 pkt 1.c — konieczne w celu wystawienia faktury VAT,
  4. §5 pkt 1.d — konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 3. Przekazywane dane osobowe, w tym w szczególności imię oraz adres email, będą przetwarzane w celu przesyłania spersonalizowanych informacji Uczestnikowi Konferencji — do przekazywania biletów, faktur, informacji systemowych (w tym potwierdzeń zakupu biletów) oraz w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres email) zostaną zamieszczone na Bilecie i będą dostępne dla współpracowników Organizatora w trakcie konferencji w celu przeprowadzenia rejestracji i weryfikacji Biletów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz dopełnienia wymagań podatkowych.
 6. Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.
 7. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby działania Strony i newslettera znajdziesz w Polityce Prywatności.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd.

Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej konferencyjnej informacji!

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką prywatności.