Regulamin konferencji

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konferencja GrafConf, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 2 września 2023 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń.
 2. Organizatorem Konferencji jest firma OH! Studio spółka cywilna Aleksandra Tulibacka, Hubert Tulibacki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1, NIP: 5542965653, REGON: 380207347.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym, w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
  2. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Konferencji, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
  3. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na stronie grafconf.pl dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Konferencję.
  4. Uczestnik – osoba będąca w posiadaniu Biletu na Konferencję.

§2 Regulamin obiektu

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki znajdującego się pod tym adresem i przestrzegania go.

§3 Udział w Konferencji

 1. Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w niej niezbędne jest posiadanie i okazanie przy rejestracji Biletu.
 2. W celu weryfikacji Biletu konieczne jest jego okazanie w formie papierowej lub elektronicznej. Bilet zawierający nieczytelny kod QR jest nieważny.
 3. Podczas sprawdzania biletu przy stanowisku rejestracji musi każdorazowo znajdować się osoba, której nazwisko widnieje na bilecie. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego jego tożsamość.
 4. Podczas konferencji organizowane są także wydarzenia towarzyszące, w tym warsztaty. Udział w nich jest bezpłatny dla posiadaczy Biletu.
 5. W celu udziału w Warsztatach i Konsultacjach konieczne jest wcześniejsze zapisanie się. Forma zapisów zostanie ogłoszona na stronie Organizatora.

§4 Wideo i foto rejestracja Konferencji

 1. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 2. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 3. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 3 dni przed Konferencją poprzez adres email konferencja@grafconf.pl.

§5 Dane osobowe

 1. Podczas Konferencji dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności okazywanych Biletów oraz na potrzeby zapisów na Warsztaty i Konsultacje.
 2. W celu wykonania umowy, dane osobowe Uczestników mogą być, na czas konferencji, udostępniane osobom trzecim wyznaczonym przez Organizatora – w szczególności jego pracownikom i wolontariuszom gwarantującym bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
 3. Wszystkie dane osobowe wydrukowane na potrzeby konferencji po jej zakończeniu zostaną zniszczone, zachowane zostaną jedynie ich kopie w formie elektronicznej, zasady ich wykorzystywania zostały dokładnie opisane w Regulaminie Strony.
 4. Podczas Konferencji inne podmioty – w tym między innymi sponsorzy czy osoby prowadzące warsztaty lub konsultacje, mogą zbierać dane osobowe. Przekazywanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie, loterii czy innej akcji promocyjnej.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd.

Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej konferencyjnej informacji!

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką prywatności.